They’re Calling It The World’s Most Deadliest Bullet, SEE HOW IT WORKS !

fukak f,dj fuf;la ksmojd we;s udrdka;slu WKavh 
fuu WKavhla Tn fj; meñfKkjd ÿgqjfyd;a th Tn Ôú;fha olsk wka;su WKavh fõú' my; we;s ùäfhdafõ we;af;a fuf,dj oekg ksmojd we;s udrdka;slu WKavhhs' fuh Yla;sh W;ai¾ckh Wmßu jk f,i ksmojd we;' ;jo fuh >k ;U fhdodf.k ksmojd we;' tu ksid fuu WKavh thg yiq jk ´kEu NdOlhla mrojd úksúo hkq we;' fuys we;s cHdñ;sl yevh ksid fuh jd;h yryd b;d fõ.fhka ksjerÈj b,lalh lrd .uka lrk w;r b,lalh úksúo hk w;ru fuys bÈß mi fldgia b,lalh yryd úúo w;g úisÍ hdug mgka .kS' we;af;kau fufu WKavh Tng wjYH jk wka;su WKavh jkjdg ksiel hehs fuys ks¾udmlhska mjid we;' fï ms,snoj jeä úia;r oek .ekSu ioyd my; ùäfhdaj krnkak''ñ;=rka oekqj;a lrkak share lrkak
They’re Calling It The World’s Most Deadliest Bullet, SEE HOW IT WORKS ! They’re Calling It The World’s Most Deadliest Bullet, SEE HOW IT WORKS ! Reviewed by Dasun Sucharith on 11:51:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.