Awasana premayayi mage Female version by Oshani Sandeepa

fukak TYdks kx.sf.ka wjidk fma%uhhs udf.a Female Version tlla' neÆfõ ke;akï n,kak'

lÜáhg u;l we;sfka óg ojia fol ;=klg l,ska wjidk fma%uhhs udf.a isÿj lsh, facebook tfla youtube tfla tfyu ùäfhda tlla od, ;sín fmdä kx.S flfkla' ta kx.sf.a ku TYdks ika§md' fuhd óg l,ska forK dream star ;r.dj,sfh;a ysgmq flfkla' fldfydu yß fuhd lkdjg lr,d odmq fï ùäfhda tl iudc cd, j, udr m%isoaO Wkd' 
miafia fuhd .ek ál ál f;dr;=re t,shg tkak .;a;yu forK kd,sldfjka fuhdj jevigyklg;a f.kak,d ;sín lÜáh tajd olskak we;sfka' b;ska Tkak oeka thd wÆ;a isÿjka .y, ;sfhkjd wÆ;a lsõjg fïl wjidk fma%uhhs udf.a iskaÿfõ female version tlla' fïl uu fydhd .;af;a ysre f.disma hQ áhqí pek,a tfla ;sì,' n,kakflda iskaÿj fldfyduo lsh,''
Awasana premayayi mage Female version by Oshani Sandeepa Awasana premayayi mage Female version by Oshani Sandeepa Reviewed by Dasun Sucharith on 9:08:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.