Unidentified Flying Objects Caught on cameras around the world

msgilaj< hdkd ùäfhdaj, yiq jQ wjia:d fukak'''''' w¨;a u ùäfhda lSmhla

msgilaj< Ôùka we;ehs hkak ;ju;a úoHd{hkag m‍%Yakhla' Tjqka msgilaj<ska tk ix{d .ek ñila Ôùkaf.a meñkSula .ek ys;kafkj;a kE' tx.,ka;fha bkakd f,dalfha fYa%IaG úoHd{hl= jQ iaàjka fydalskaia lshkafka wE; tmsgilaj<l l=uk fyda Ôúhl= fuys tkak iu;a jqfjd;a ta wd.ukh;a iu. mD:súfha ñksia Ôú; ish,a, úkdY lrk njhs' ta ksid ta .ek ys;kakj;a tmd lsh,hs' ta;a f,dj mqrd ckhd ta wjjdoh ms<s.kafka keye' Tjqka ilaj< Ôúkaf.a meñKSu n,dfmdfrd;a;= fjkjd'


fï ta ms<sn| j m‍%ldYhg m;aj we;s w¨;a u ùäfhda lSmhla'

msgilaj< hdkhla iu¾fiÜ m‍%dka;fha vq,aj¾gkaj,g by< wyfia mshdir l< whqre

msgilaj< hdkhla ol=Kq lefrd,skdjg by<ska mshdir l< whqre ùäfhdajg k.d we;af;a ldka;djla' 

msgilaj< hdkhla fulaisfldafõ wyfia hoa§'

msgilaj< hdkhla fglaidiaj,g by<ska mshdir l< whqre
Unidentified Flying Objects Caught on cameras around the world Unidentified Flying Objects Caught on cameras around the world Reviewed by Dasun Sucharith on 9:50:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.