Making of 3 idiots- Finding Chatur

3 idiots Ñ;%mgfha p;=¾j fydhd .;af;a fufyuhs'

3 idiots lshkafka b;du;a ckm%sh Wk" fldhs ljqre;a wdfha wdfha n,mq Ñ;%máhlafka' fï Ñ;%máfha bkak yq.la jeo.;a ydiH Wmojk pß;hla ;uhs p;=¾ lshkafka' yefudagu u;l we;s lsh, ys;kjd' jeämqru lÜáh leu;s p;=¾f.a l;djg' fï Ñ;%máhg p;=¾j fydhd .;a; úÈy .ek;a yq.la ri nr l;djla ;sfhkjd' my, ùäfhdafjka ta .ek n,kakflda'
p;=¾f.a l;dj my,ska n,kak 


Making of 3 idiots- Finding Chatur Making of 3 idiots- Finding Chatur Reviewed by Dasun Sucharith on 12:05:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.