Top 10 Need To Know Zika Virus Facts

iSld jhsrih .ek Tn oek .; hq;=u foaj,a 10la 

fï ojia j, yq.la l;d fjk ud;Dldjla ;uhs fï iSld jhsrih' fuh uÿrejka f.ka me;sr hk jhsrihla' tfukau kj;u fidhd .ekSu wkqj fuh ,sx.sl yeisÍï u.skao me;sr hd yelshs'  fuu.ska jeämqru .eìKs uõjrekag n,mEula t,a, fjkjd' tu ksid bmfok orejdf.a fud,h j¾Okh fkdù bmfokjd' fuh Èfkka Èk m%N, f,i me;sr hk jhsrihla ksid fï ms,snoj f;dr;=re oekf.k isàu b;du;a jeo.;a' ta ms,snoj oek .kak fuu ùäfhda krnkak' Top 10 Need To Know Zika Virus Facts Top 10 Need To Know Zika Virus Facts Reviewed by Dasun Sucharith on 10:34:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.