What is the best Lamborgini or Ferrari?

jeäfhkau ,iaik Lamborghini o@ Ferrari o@ 

iqm%lg b;d,s iud.ï folla jk Ferrari iy Lamborghini fudag¾ r: iud.ï ksIamdokh lrk fudag¾ r: ms<sn|j wuq;=fjka i|yka lrkakg wjYH fkdfõ' b;du;a oel=ï l¿ ÿgqjka fk;a ji. lrjk fï iqmsß fudag¾ r: fmkqfuka fukau yelshdfjka o iukaú;hs' Alfa Romeo" Ferrari" Maserati" Lamborghini" iy Fiat hk fï b;d,sfha ksIamdokh jk idu fudag¾ r:hlau tlS fkldg fkdfofjks ks¾udK bÈßm;a lrhs' fï jif¾ mej;s ðksj fudag¾ r: m%o¾Ykfha§ Ferrari iy Lamborghini iud.ï fol uOH m%udKfha tkaðulska n,.ekafjk iqmsß fudag¾ r: folla t<solajk ,§'r;= meye;s Ferrari 488 GTB r:h w,xldr ksudjlska fukau Twin Turbo tkaðulska o iukaú;hs' Lamborghini iud.u ;ukag wdfõksl ly meye;s j¾Kfhka Aventador Superveloce fudag¾ r:h t<solajk ,§' idudkHfhka ,ïfnda.sks fudag¾ r: b;d blaukska ;ajrKh jk kuq;a fuh tjeks wdldrfha m¾fhaIKhla fkdfjhs' fï iqmsß fudag¾ r: fofla PdhdrEm fm<la wms Tng bÈßm;a lrkakï' fyd¢ka fï rEm krUd Tfí woyia olajkak'

FERRARILAMBORGHINI
What is the best Lamborgini or Ferrari? What is the best Lamborgini or Ferrari? Reviewed by Dasun Sucharith on 10:43:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.